Aipoo Link tham gia Giải bóng đá truyền thống

AipooLink tham gia Giải bóng đá truyền thống do Hội Doanh Nghiệp Quận Tân Bình tổ chức

AipooLink tham dự giải bóng đá truyền thống

AipooLink tham dự giải bóng đa truyền thống